Mycredit Estonia OÜ

telefon: 630 9383 (E-R 9.00-17.00)
faks: 630 9106
aadress: Tartu mnt. 84a (M302),
  10112 Tallinn
e-mail: info@mycredit.ee
veeb: www.mycredit.ee
Kontaktivorm »

Üldtingimused

EESSÕNA

  • MyCredit Estonia OÜ (edaspidi MyCredit) poolt osutatavate teenuste mitmekesisus tingib vajaduse kehtestada üldised reeglid MyCredit ja kliendi vaheliste suhete korraldamiseks.
  • Üldtingimused on dokument, mis määrab MyCredit ja kliendi vahelise suhtluse põhialused ja korra ning üldised tingimused MyCredit ja kliendi vaheliste tehingute tegemisel.
  • Üldtingimuste eesmärk on luua selged ning usaldusväärsed suhted MyCredit ja kliendi vahel.
  • Üldtingimused tagavad õigusliku turvalisuse ning aitavad lihtsustada tehingute tegemist.
  • Üldtingimused on kõigi MyCredit teenuste tingimuste lahuta-matu osa.

MÕISTED
Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada MyCredit teenuseid.
Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on dokument mis fikseerib Kliendi andmete töötlemise põhialused ja tingimused MyCredit ettevõtetes.
MyCredit on MyCredit Estonia OÜ.
Pooled on Klient ja MyCredit ühise nimetusega.
Teenus on teenus, mida MyCredit Kliendile osutab.
Tehingusuhted on õigussuhted, mis tekivad MyCrediti ja Kliendi vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Teenust.
Leping on Teenuse leping, mille Pooled on omavahel sõlminud. Teenusetingimused on vastava Teenuse tingimused. Üldtingimused on käesolevad MyCrediti üldtingimused.
Tingimused on Üldtingimused, Teenusetingimused ja Leping ühise nimetusega.
Hinnakiri on MyCrediti Teenuste hinnakiri.
MyCrediti Grupp on MyCredit ja MyCrediti kontserni kuuluvad ettevõtted.
Kolmas Isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pool Üldtingimuste mõistes.
Koduleht internetis www.mycredit.ee

1. ÜLDOSA
1.1 Üldtingimuste ulatus

1.1.1 Üldtingimused kehtivad kõigi Tehingusuhete kohta.
1.1.2 Peale Üldtingimuste reguleerivad Tehingusuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid, Teenusetingimused, Lepingud, Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted, Hinnakiri.
1.1.3 Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega on võimalik tutvuda MyCrediti kodulehel internetis.
1.1.4 Kui Üldtingimused on Teenusetingimustega vastuolus, kehtib Teenusetingimustes fikseeritu. Kui Üldtingimused või Teenusetingimused on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
1.1.5 Üldtingimusi kohaldatakse ka enne Üldtingimuste jõustumist tekkinud ja jõustumise päeval kestvate Tehingusuhete suhtes.
1.2 Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Hinnakirja ja Kliendi
andmete Töötlemise Põhimõtete kehtestamine ning muutmine

1.2.1 Üldtingimused, Teenusetingimused, Hinnakirja ja Kliendi
andmete Töötlemise Põhimõtted kehtestab MyCredit.
1.2.2 MyCreditil on õigus Üldtingimusi, Teenusetingimusi, Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid ühepoolselt muuta.
1.2.3 MyCredit teatab Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Hinnakirja ja Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muudatustest Kliendile MyCrediti Kodulehel Internetis või muul viisil (nt elektronsidekanalite kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuste jõustumist ette.
1.2.4 Kui Klient ei ole muudatustega nõus, on tal õigus muudetud Leping üles öelda, teatades Üldtingimuste punktis 1.2.3 nimetatud tutvumistähtaja jooksul sellest MyCreditile kirjalikult või muul kokkulepitud viisil ja täites kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.
1.2.5 MyCreditil on õigus põhjendatud juhtudel ühepoolselt ette teatamata muuta Hinnakirja ja Teenusetingimusi. Sellisel juhul informeerib MyCredit Klienti muudatustest viivitamatult oma Kodulehel Internetis või muul viisil (nt elektroonside vahendite kaudu) ning Kliendil on õigus muudetud Leping kohe üles öelda, teatades sellest kirjalikult või muul kokkulepitud viisil MyCreditile ja täites enne kõik oma kohustused, mis Lepingust tulenevad.
1.2.6 Kui Klient ei kasuta Üldtingimuste punktides 1.2.4 ja 1.2.5 toodud õigust Leping lõpetada, loetakse, et ta on tehtud muudatused aktsepteerinud ja tal ei ole MyCreditile Üldtingimuste, Teenusetingimuste, Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete või Hinnakirja muudatustest tulenevaid pretensioone.
1.2.7 Üldtingimuste punktis 1.2.3 toodud etteteatamise tähtaega ei kohaldata juhul, kui muudatuse on tinginud Teenuste hinna alandamine, muude Tingimuste Kliendile soodsamaks muutumine või uute Teenuste lisandumine Hinnakirja.
1.3 Tingimuste tõlgendamine
1.3.1 Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Tingimustes mitmust ja vastupidi.
1.3.2 Kui Tingimustes ei ole fikseeritud teisiti, tähendavad Tingimustes viidatud punktid vastavaid Tingimuste punkte.
1.3.3 Tingimuste peatükkide ja punktide pealkirjad on lugemise hõlbustamiseks ja need ei mõjuta mingil määral peatükkide ega punktide sisu tõlgendamist.
1.3.4 Iga Tingimuste punkti tõlgendatakse koos vastavate Tingimuste teiste punktidega, lähtudes Tingimuste mõttest ja eesmärgist ning Poolte omavahelisest praktikast.
1.3.5 Kui Tingimuste eesti- ja võõrkeelse teksti vahel esineb vastu rääkivusi või mitmeti mõistetavusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist.

2. KLIENDI IDENTIFITSEERIMINE
2.1 Identifitseerimine
2.1.1 MyCredit identifitseerib Kliendi ja/või tema esindaja Tingimuste kohaselt.
2.1.2 Identifitseerimiseks on Klient või tema esindaja kohustatud esitama andmed ja dokumendid, mida MyCredit nõuab.
2.1.3 Füüsiline isik identifitseeritakse õigusaktidele vastavate isikut tõendavate dokumentide alusel, mida MyCredit aktsepteerib (nt pass, ID-kaart, Eesti juhiluba).
2.1.4 Juriidiline isik identifitseeritakse kehtiva registriväljavõtte alusel ja/või muude MyCrediti poolt aktsepteeritavate dokumentide (nt registreerimistunnistus, põhikiri, pädeva ametiasutuse tõend) alusel. Samuti on MyCreditil õigus nõuda andmeid juriidilise isiku asutajate, omanike, juhtkonnaliikmete, tegeliku kasusaaja kohta ja muid andmeid, mida MyCredit loeb juriidilise isiku identifitseerimiseks vajalikeks.
2.1.5 Lepingu kohaselt võib Kliendi või tema esindaja identifitseerida MyCrediti poolt aktsepteeritud sidevahendi vahendusel.
2.2 Esindamine
2.2.1 MyCrediti nõudmisel on füüsilisest isikust Klient kohustatud tehingu tegema isiklikult ja juriidilisest isikust Klient tegema tehingu oma seadusjärgse esindaja kaudu.
2.2.2 MyCredit ei ole kohustatud aktsepteerima esindusõigust tõendavat dokumenti, milles esindusõigus ei ole väljendatud üheselt ja arusaadavalt.
2.2.3 Esindusõigust tõendav dokument peab olema vormistatud õigusaktides sätestatud ja MyCrediti nõuetele vastavas korras.
2.2.4 MyCreditil on õigus nõuda, et esindusõigust tõendav dokument, mis on vormistatud väljaspool MyCrediti, oleks notariaalselt või sellega samaväärselt tõestatud.
2.3 Dokumentidele esitatavad nõuded
2.3.1 Klient on kohustatud esitama MyCreditile originaaldokumendid või dokumendi notariaalselt või sellega samaväärselt kinnitatud koopiad.
2.3.2 MyCreditil on õigus eeldada, et Kliendi esitatud dokument on ehtne, kehtiv ja õige.
2.3.3 Võõrkeelse dokumendi korral on MyCreditil õigus nõuda dokumendi tõlget eesti keelde või mõnda teise MyCrediti poolt aktsepteeritud keelde. Tõlke peab olema kinnitanud vandetõlk või notar.
2.3.4 Kulud, mille on põhjustanud dokumentide MyCrediti nõuetele vastavusse viimine, kannab Klient.
2.3.5 MyCreditil on õigus teha Kliendi esitatud dokumendist koopia või jätta võimaluse korral endale dokumendi originaal.
2.3.6 Kui Klient on esitanud dokumendi, mis ei vasta MyCrediti nõuetele või mille õigsuses MyCredit kahtleb, on MyCreditil õigus jätta Kliendi korraldus täitmata, samuti nõuda lisadokumentide esitamist.
2.3.7 MyCreditil on õigus lugeda Kliendi esindusõigust tõendav dokument kehtivaks seni, kui MyCredit ei ole saanud dokumente, mis kinnitavad Kliendi esindusõiguse muutumist.

3. LEPINGUTE SÕLMIMINE
3.1 Lähtudes avalikust ning MyCrediti ja Klientide huvist, piiritleb MyCredit nende isikute ringi, kellega ta Tehingusuhetesse astub.
3.2 MyCreditil on õigus otsustada, kellega Leping sõlmida või kellega sõlmimata jätta (lepinguvabadus).
3.3 Enne Lepingu sõlmimisest keeldumist, kaalub MyCredit põhjalikult kõiki asjaolusid.
3.4 MyCredit keeldub arvelduskonto lepingu sõlmimisest üksnes mõjuval põhjusel.
3.5 MyCredit loeb lepingu sõlmimata jätmisel mõjuvaks põhjuseks eelkõige asjaolu, kui isik või temaga seotud juriidiline isik:
3.5.1 on tahtlikult või raske hooletuse tõttu esitanud MyCreditile ebaõigeid või puudulikke andmeid või keeldub andmeid esitamast;
3.5.2 ei ole MyCrediti nõudmisel esitanud oma isiku identifitseerimiseks piisavalt andmeid või dokumente või need ei vasta MyCrediti nõuetele;
3.5.3 on viivisvõlgnevuses MyCrediti ees;
3.5.4 on põhjustanud MyCrediti otsese või kaudse kahju või reaalse ohu kahju tekkeks või on kahjustanud MyCrediti mainet;
3.5.5 ei ole MyCrediti nõudmise peale esitanud oma raha päritolu seaduslikkuse tõendamiseks piisavalt andmeid või dokumente või on mõni muu põhjus kahtlustada teda rahapesus (sh variisiku kasutamine) või terrorismi rahastamises;
3.5.6 on tunnustatud ja usaldusväärsete allikate (nt riigiorganid, rahvusvahelised organisatsioonid, massiteabevahendid) info põhjal seotud või olnud seotud organiseeritud kuritegevusega, rahapesuga või terrorismi rahastamisega;
3.5.7 on seotud või on olnud seotud organiseeritud kuritegevuse traditsiooniliste tuluallikatega, sh aktsiisikaupade või narkootiliste ainete salakaubavedu, ebaseaduslik relva- või inimkaubandus, prostitutsiooni vahendamine, litsentseerimata rahvusvaheline e-raha siirdamine;
3.5.8 on või on olnud kõrgel riiklikul ametikohal (riikliku taustaga isik) riigis, millel on kõrge korruptsioonitase;
3.5.9 on MyCrediti rahastamise riski hindamise- ja juhtimise meetmete alusel kõrge riskiga Klient;
3.5.10 Seotud juriidiline isik on Üldtingimuste mõistes juriidiline isik, mille osadest, aktsiatest või häältest üle 10% kuulub Lepingut sõlmida soovivale isikule, või mille volitatud isikuks, nõukogu, juhatuse või muu juhtorgani liikmeks või prokuristiks isik on.
3.6 MyCreditil on õigus keelduda lepingu sõlmimisest ka muul mõjuval põhjusel, eelkõige juhul, kui lepingu sõlmimist takistab mõni seaduslik takistus nagu teovõime piirang, esindusõiguste vastuolulisus või puudumine.
3.7 MyCreditil on õigus omal äranägemisel otsustada, kas sõlmida leping Eestis mitteresidendiks oleva füüsilise või juriidilise isikuga (nt madala maksumääraga välisriigis registreeritud juriidilise isikuga).

4. MYCREDITI SALADUS JA KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMINE
4.1 MyCredit on kohustatud hoidma saladuses kõiki Kliendilt saadud andmeid, mis on õigusnormides käsitletud saladusena.
4.2 MyCrediti poolt info avaldamise põhimõtted ja muud Kliendi andmete töötlemise tingimused on fikseeritud Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes.
4.3 Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on Üldtingimuste ja sedakaudu iga Tehingusuhte lahutamatuks osaks.

5. INFO VAHETAMINE
5.1 Info edastamine MyCrediti poolt

5.1.1 MyCredit edastab Kliendile infot oma teenindussaalides, Kodulehel Internetis, massiteabevahendites või muul kokkulepitud viisil (nt e-posti teel või Interneti-MyCrediti kaudu). Vajaduse korral edastab MyCredit Kliendile Tehingusuhete kohta personaalseid teateid posti või muu sidevahendi (nt e-posti) teel.
5.1.2 Kui Klient on teatanud MyCreditile oma kontaktandmed (nt posti-või e-posti aadressi, sidevahendi numbri), on ta sellega ühtlasi andnud nõusoleku, et MyCredit võib edastada Kliendile MyCrediti Grupi infot või Kolmanda Isiku infot (sh reklaami).
5.1.3 Kui vastavast infost ei tulene otseselt teisiti, ei ole info, mis MyCredit Kliendile edastab, mõeldud MyCrediti tehtava pakkumisena või nõuandena tehingu tegemiseks.
5.1.4 Personaalsed teated, mis MyCredit on Kliendile saatnud, loetakse Kliendi poolt kättesaaduks, kui teate väljasaatmisest MyCreditile teada oleval Kliendi või tema nimel teadet vastu võtma õigustatud isiku kontaktaadressil või -numbril on möödunud ajavahemik, mis on tavaliselt vajalik teate edastamiseks selle sidevahendi teel. Kui MyCredit edastab Kliendile personaalse teate, avaldades selle oma elektroonilises kanalis, loetakse teade Kliendi poolt kättesaaduks selle avaldamise päeval.
5.2 Info edastamine Kliendi poolt
5.2.1 Klient edastab MyCreditile infot paberil, elektrooniliselt või muul kokkulepitud viisil (nt telefoni teel).
5.2.2 Kui Klient ei ole saanud MyCreditilt teadet, mille saamist ta võib eeldada või mille saatmine on Lepingus kokku lepitud, peab Klient sellest MyCreditile teatama kohe, kui on möödunud tähtaeg, mille jooksul teate kättesaamist võis oodata.
5.2.3 Klient on kohustatud viivitamatult kontrollima MyCreditilt saadud teates sisalduva info õigsust ning esitama oma vastuväited MyCreditile kohe pärast teate kättesaamist.
5.2.4 Klient on kohustatud kohe informeerima MyCredita kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Lepingus või MyCreditile esitatud dokumentides fikseeritud andmetega (nt isiku- või kontaktandmete või esindusõiguse muutumine), samuti asjaoludest, mis võivad takistada Kliendil täitmast oma kohustust MyCrediti vastu (nt ühinemine, jagunemine, pankroti-, täite- või likvideerimismenetlus). MyCreditil on õigus nõuda dokumenti, mis muudatust tõendab, ja Kliendil on kohustus see esitada.
5.2.5 Klient on kohustatud viivitamata informeerima MyCreditit isikut tõendava dokumendi või muu identifitseerimisvahendi (nt. passi) kaotusest, vargusest või muul viisil tema tahte vastaselt tema valdusest väljumisest.
5.2.6 Informeerimiskohustus kehtib ka siis, kui Üldtingimuste punktis 5.2.4 nimetatud muudatused või punktis 5.2.5 nimetatud info on avalikustatud (nt kohtulahend, avalikele registritele teatamine või massiteabevahendite kaudu avaldamine).
5.2.7 Kui Klient ei ole informeerimiskohustust täitnud, siis on MyCreditil õigus eeldada MyCrediti valduses olevate andmete õigsust.

6. KLIENDI KORRALDUSED
6.1 Korralduste esitamine
6.1.1 Klient peab oma õigust Teenuse kasutamiseks tõendama MyCreditile aktsepteeritaval viisil (nt esitama isikut tõendava dokumendi, volikirja, suulise või elektroonilise koodi).
6.1.2 MyCreditil on õigus keelduda Teenuse osutamisest, kui tekib kahtlus, et Teenust kasutada sooviv isik ei ole selleks õigustatud. MyCredit ei vastuta sellisel juhul kahju eest, mille on põhjustanud Teenuse osutamisest keeldumine.
6.1.3 Klient saab anda MyCreditile täitmiseks vaid selliseid korraldusi, mida võimaldavad Tingimused.
6.1.4 Korraldused, mis Klient MyCreditile annab, peavad olema üheselt mõistetavad ja täidetavad.
6.1.5 MyCredit ei vastuta korralduses esinevate edastusvigade, ebaselguste ega eksituste eest. Sama kehtib ka korralduste eksliku kordamise kohta. MyCreditil on õigus määrata kindlaks eksimused, mille esinemise korral MyCredit siiski täidab Kliendi korralduse.
6.1.6 Ebaselguse korral on MyCreditil õigus nõuda Kliendilt lisainfot või dokumente ning kuni nende saamiseni ja nendes sisalduva info kontrollimiseni korralduse täitmine edasi lükata.
6.2 Allkirjastamine
6.2.1 Kui MyCredit ja Klient ei ole teisiti kokku leppinud, peab Kliendi kirjalikul korraldusel olev allkiri olema Kliendi või tema esindaja poolt oma käega kirjutatud.
6.2.2 MyCreditil on õigus nõuda allkirja andmist dokumendile MyCrediti kontoris või, kui see osutub võimatuks, allkirja notariaalset kinnitamist.
6.2.3 Alates päevast mille MyCredit määrab, võivad Pooled MyCrediti poolt määratud tingimustel hakata omavahelises suhtluses kasutama digitaalset sertifikaati (nt dokumentide digitaalne allkirjastamine, Kliendi digitaalne tuvastamine).
6.3 Korralduste täitmine
6.3.1. Kliendil on õigus anda MyCreditiga sõlmitud lepingu alusel MyCreditile korraldusi.
6.3.2 MyCreditil on õigus anda oma kohustuse täitmine osaliselt või täielikult üle Kolmandale Isikule, kui see tuleneb kohustuse olemusest või on kohustuse täitmiseks otstarbekam, arvestades Kliendi huve.
6.3.3. MyCredit täidab Kliendi korraldusi õigusnormides ja Tingimustes kindlaksmääratud aja jooksul.
6.3.4. MyCredit ei vastuta tähtaegade ega eeskirjade eest, mille on kehtestanud Klient või Kolmas Isik, ega kahju eest, mille on tekitanud Klient või Kolmas Isik. MyCredit võib jätta teise riigiga seotud korralduse (nt välisriigi vääring, välisriigi maksesaaja, välisriigi maksesaaja MyCredit ja/või My Crediti Grupp) täitmata või rakendada korralduse suhtes piiranguid, kui see tuleneb selle riigi asutuste või MyCrediti ja/või My Crediti Gruppi nõudmistest.
6.3.5. MyCredit võib jätta korralduse täitmata, kui Klient on alkoholi- või narkojoobes või on MyCreditil muul põhjusel tekkinud kahtlus, et Klient ei saa aru oma tegude tähendusest ning võimalikest tagajärgedest.

7. TEENUSTASUD, INTRESSID JA VÕLGNEVUSED, VALUUTAKURSI MUUTUSE RISK
7.1 Teenustasud ja võlgnevused
7.1.1 MyCreditil on õigus võtta ning Kliendil on kohustus maksta osutatud Teenuse eest tasu, mis on fikseeritud Hinnakirjas ja/või Lepingus.
7.1.2 Peale Hinnakirjas toodu ja Lepingus kokkulepitu kannab Klient MyCrediti kulud, mis tulenevad Kliendi huvides tehtud toimingutest (nt side- või postikulud, notaritasud jne), ja Tehingusuhetega seotud kulud (nt tagatiste seadmise, valitsemise, realiseerimise kulud, kindlustus- või kohtukulud jms).
7.1.3 Hinnakirjas märkimata Teenuste eest tasub Klient MyCrediti tegelike kulutuste kohaselt. Kliendil on sellisel juhul õigus nõuda MyCreditilt arve esitamist.
7.1.4 MyCredit võib võimaluse korral esitada teenustasu arve Kliendile elektrooniliselt.
7.1.5 Kui Klient jätab oma kohustuse MyCrediti ees täitmata, kohustub Klient maksma MyCreditile Hinnakirjas või Lepingus fikseeritud viivist ja leppetrahvi. MyCredit hakkab viivist arvestama vastava võlgnevuse tekkimise päevast ja lõpetab viivise arvestamise võlgnevuse tasumise päeval.
7.2 Valuutakursi muutuse risk
Kui Tehingusuhte senise valuuta asemel tuleb käibele uus valuuta, on MyCreditil õigus ühepoolselt muuta Tehingusuhte valuutat ning arvestada rahalised ja varalised kohustused ümber uude valuutasse, võttes aluseks Eesti Panga poolt kehtestatud valuuta ametliku kursi rahavahetuskursi päeva seisuga
7.3 Intress
7.3.1 MyCredit arvestab intressi määra alusel, mis ta on Teenuse kohta Hinnakirjas või Lepingus kehtestanud.
7.3.2 MyCreditil on õigus intressi määra ja intressi arvestamise korda ühepoolselt muuta. Kui intressi määr ja intressi arvestamise kord on Lepingus fikseeritud, saab intressi muuta Poolte kokkuleppel, välja arvatud juhul, kui Lepinguga on kindlaks määratud teisiti.
7.3.3 Intressi arvestatakse ja makstakse välja või debiteeritakse Teenusetingimuste kohaselt.
7.4. Leppetrahvid
7.4.1. Juhul kui Klient on esitanud MyCreditile teadlikult valeandmeid, siis on MyCreditil lepingu ülesütlemise asemel õigus nõuda Kliendilt trahvi 500 (viissada) Eurot.
7.4.2. MyCredit esitab trahvinõude Kliendile kirjalikult.
7.4.3. MyCreditil on õigus trahve vähendada juhul kui Klient esitab selgituse valeandmete esitamise kohta ning hüvitab MyCreditile valeandmete esitamisega tekkinud kahju.

8. LEPINGU ERAKORRALINE ÜLESÜTLEMINE
8.1 MyCreditil on õigus Leping mõjuval põhjusel ühepoolselt kohe üles öelda (erakorraline ülesütlemine).
8.2 Mõjuva põhjusega on tegemist eelkõige siis, kui:
8.2.1. Klient või temaga seotud juriidiline isik on rikkunud kohustust, mille täpne järgimine on Lepingu täitmise jätkamisel MyCrediti huvi püsimise eelduseks. Sellised Kliendi kohustused on eelkõige:
8.2.1.1 isiku samasuse tuvastamisel õigete, täielike ja tegelikkusele vastavate andmete esitamine MyCreditile;
8.2.1.2 kõikidest Lepingutes või MyCreditile esitatud dokumentides fikseeritud andmete muudatustest informeerimine;
8.2.1.3 piisavate oma majandustegevuse, raha või muu vara päritolu seaduslikkust tõendavate andmete ja dokumentide esitamine MyCrediti nõudel;
8.2.1.4. tegelikkusele vastavate andmete esitamine oma majandusliku olukorra kohta, kui selline info on MyCreditile tähtis krediteerimisotsuste langetamiseks või muude toimingute tegemiseks;
8.2.1.5. MyCrediti informeerimine oma majandusliku olukorra halvenemisest või muudest asjaoludest, mis võivad takistada Klienti täitmast nõuetekohaselt oma kohustusi MyCrediti vastu.
8.2.2. MyCredit kahtlustab Klienti rahapesus või terrorismi rahastamises;
8.2.3. Kliendi kohta saavad teatavaks Üldtingimuste punktides 3.5.6-3.5.9 toodud asjaolud;
8.2.4. Klient on tahtlikult või raske hooletuse tõttu jätnud täitmata oma kohustuse, mis tuleneb MyCreditiga sõlmitud lepingust;
8.2.5. Klient on oma tegevuse või tegevusetusega tahtlikult või raske hooletuse tõttu põhjustanud MyCrediti Grupile kahju või reaalse ohu kahju tekkeks;
8.2.6. Klient on jätnud täitmata oma kohustuse, mis tuleneb MyCrediti Grupiga sõlmitud mis tahes lepingust, ning see asjaolu annab MyCreditile mõistliku põhjuse eeldada, et Klient ei täida ka edaspidi oma kohustusi, mis lepingust tulenevad (nt Klient on jäänud korduvalt viivisvõlgnevusse);
8.2.7. aset on leidnud sündmus, mis MyCrediti põhjendatud arvamuse kohaselt võib takistada Klienti täitmast nõuetekohaselt oma kohustusi, mis Lepingust tulenevad või avaldab olulist kahjulikku mõju Kliendi äritegevusele või finantsseisundile (nt Kliendi pankroti-või likvideerimismenetlus).
8.2.8. Lepingu lõpetamist nõuab Eesti või välisriigi järelevalve asutus (nt finantsinspektsioon) või muu valitsusasutus;
8.3 Enne Lepingu erakorralist ülesütlemist kaalub MyCredit põhjalikult kõiki asjaolusid ja langetab otsuse, lähtudes mõistlikkuse põhimõttest.

9.LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE
9.1. Lahkarvamuste lahendamine
9.1.1. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel.
9.2.1. Kui Pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi kohe kohapeal lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.
9.2.2 Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumendile, mille alusel pretensioon esitatakse. Kui Klient viitab pretensioonis dokumendile, mis ei ole MyCreditile vabalt kättesaadav, tuleb see dokument pretensioonile lisada.
9.2.3 MyCredit vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud ajal ja viisil (nt suuliselt, kirjalikult).
9.2.4 Kui Pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon või kohus.
9.2.5. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse MyCrediti asukoha-järgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui seadusest ei tulene teisiti.
9.2.6. Poolte vahelistele Tehingusuhetele kohaldatakse Eesti õigust, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

 
netmedia